• Huân Chương Độc Lập Hạng 2 Huân Chương Độc Lập Hạng 2
 • Huân Chương Chiến Công Hạng 3 năm 1973 Huân Chương Chiến Công Hạng 3 năm 1973
 • Huân Chương Lao Động Hạng 3 năm 1978 Huân Chương Lao Động Hạng 3 năm 1978
 • Huân Chương Lao Động Hạng 3 năm 1980 Huân Chương Lao Động Hạng 3 năm 1980
 • Huân Chương Lao Động Hạng 2 năm 1982 Huân Chương Lao Động Hạng 2 năm 1982
 • Huân Chương Lao Động Hạng 3 năm 1983 Huân Chương Lao Động Hạng 3 năm 1983
 • Huân Chương Lao Động Hạng 3 năm 1985 Huân Chương Lao Động Hạng 3 năm 1985
 • Huân Chương Lao Động Hạng Nhất năm 1986 Huân Chương Lao Động Hạng Nhất năm 1986
 • Huân Chương Lao Động Hạng 1 năm 1991 Huân Chương Lao Động Hạng 1 năm 1991
 • Huân Chương Chiến Công Hạng 3 năm 1996 Huân Chương Chiến Công Hạng 3 năm 1996
 • Huân Chương Độc Lập Hạng 3 năm 2004 Huân Chương Độc Lập Hạng 3 năm 2004
 • Huân Chương Độc Lập Hạng 2 năm 2011 Huân Chương Độc Lập Hạng 2 năm 2011
 • Cúp vàng 2005 Cúp vàng 2005
 • Cúp vàng hội nhập và phát triển 2010 Cúp vàng hội nhập và phát triển 2010
 • Cúp vàng chất lượng 2005 Cúp vàng chất lượng 2005
1 2 Tiếp