• HCCI 45 năm xây dựng và trưởng thành HCCI 45 năm xây dựng và trưởng thành
  • Chương trình văn nghệ chào mừng  Đại hội Đảng bộ Công ty Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty
  • Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội
  • Đôi nét hoạt động của Công ty Đôi nét hoạt động của Công ty
  • Đội kéo co Công ty vô địch toàn tổng UDIC Đội kéo co Công ty vô địch toàn tổng UDIC
  • Video clip
  • HCCI 45 năm xây dựng và trưởng thành
  • HCCI 45 năm xây dựng và trưởng thành
Công ty áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2015
Tổng Công ty UDIC