• HCCI 45 năm xây dựng và trưởng thành HCCI 45 năm xây dựng và trưởng thành
  • Chương trình văn nghệ chào mừng  Đại hội Đảng bộ Công ty Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty
  • Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội
  • Đôi nét hoạt động của Công ty Đôi nét hoạt động của Công ty
  • Đội kéo co Công ty vô địch toàn tổng UDIC Đội kéo co Công ty vô địch toàn tổng UDIC