Văn hoá doanh nghiệp
Đơn vị xuất sắc được tặng Cờ thi đua Bộ Xây dựng năm 2014

Văn hoá doanh nghiệp
Đơn vị duy nhất được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Hội thi nấu ăn giỏi cắm tỉa hoa nghệ thuật toàn công ty Lần thứ IV - 2014


Hội thi nấu ăn giỏi cắm tỉa hoa nghệ thuật toàn công ty Lần thứ IV - 2014

Hội thi nấu ăn giỏi cắm tỉa hoa nghệ thuật toàn công ty Lần thứ IV - 2014


Văn hoá doanh nghiệp


Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệpVăn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệpVăn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp

Văn hoá doanh nghiệp