Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

  

 KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU:

1.        Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 5.460.000 cổ phiếu, trong đó:

-         Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 5.460.000 cổ phiếu cho 164 cổ đông

-         Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu

2.        Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 20/9/2021): 16.380.000 cổ phiếu, trong đó:

-         Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 16.380.000 cổ phiếu;

-         Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Tải file đính kèm:
XDH_Báo cáo kết quả phát hành_20212009.pdf

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon TB gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu
icon Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
icon Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
icon Nghị quyết HĐQT vv thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
icon Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022
icon Danh sách ứng cử, để cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
icon Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022
icon Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Phó Giám đốc Cty (tháng 3 năm 2022)
icon Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Giám đốc Cty (tháng 3 năm 2022)
icon Điều lệ Công ty 2021