Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

 
 KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU:

1.        Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 8.189.992 cổ phiếu, trong đó:

-         Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 8.199.992 cổ phiếu cho 166 cổ đông

-         Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu

2.        Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 03/6/2022): 24.569.992 cổ phiếu, trong đó:

-         Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 24.569.992 cổ phiếu;

-         Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Tải file đính kèm:
XDH_Báo cáo kết quả phát hành.pdf

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Nghị quyết HĐQT vv thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
icon Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2023
icon Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2023
icon Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐH Đồng cổ đông thường niên 2023
icon Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan
icon Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế nội bộ về quản trị công ty
icon Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 12
icon Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Phương Kim Thảo - Thành viên HĐQT
icon Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Phương Kim Thảo
icon Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu