Danh sách ứng cử, để cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

 
I.   Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

                        
1. Ông Đỗ Tiến Lợi

                         2. Ông Phương Kim Thảo 

                         3. Ông Trần Hồng Tâm


                        4. Ông Đoàn Trịnh Linh


                        5. Ông Nguyễn Đình Long

II.  Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

   
 
                       1. Bà Nguyễn Thị Hải


                       2. Bà Nguyễn Thanh Huyền


                       3. Bà Trần Thúy Hạnh

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Phương Kim Thảo
icon Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu
icon Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành năm 2022
icon Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
icon TB gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu
icon Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
icon Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
icon Nghị quyết HĐQT vv thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021
icon Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022
icon Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022