Danh sách ứng cử, để cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

 
I.   Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

                        
1. Ông Đỗ Tiến Lợi

                         2. Ông Phương Kim Thảo 

                         3. Ông Trần Hồng Tâm


                        4. Ông Đoàn Trịnh Linh


                        5. Ông Nguyễn Đình Long

II.  Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

   
 
                       1. Bà Nguyễn Thị Hải


                       2. Bà Nguyễn Thanh Huyền


                       3. Bà Trần Thúy Hạnh

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Nghị quyết HĐQT vv thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
icon Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2023
icon Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2023
icon Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐH Đồng cổ đông thường niên 2023
icon Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan
icon Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế nội bộ về quản trị công ty
icon Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 12
icon Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Phương Kim Thảo - Thành viên HĐQT
icon Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Phương Kim Thảo
icon Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu