Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2020
icon Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền
icon Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019
icon Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
icon Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 9 ngày 01/7/2020
icon Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty
icon Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
icon Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020
icon Thông báo về việc chi trả hết cổ tức 2018 bằng tiền
icon Thông báo gửi Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐH Đồng cổ đông thường niên 2020