Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021

Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021

 Tài liệu liên quan xin được gửi kèm dưới đây:

 I. Hồ sơ dự họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021:

1.  Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021
2.  
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

 II. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021:

1.  
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

2.  
Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021
3.  
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021
4.  Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2020
5.  
Các tờ trình
6.  Điều lệ sửa đổi

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL
icon Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức 2020
icon Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường 2021
icon Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021
icon Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐH Đồng cổ đông thường niên 2021
icon Thông báo về việc chi trả hết cổ tức năm 2019 bằng tiền
icon Thông báo gửi cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả hết cổ tức năm 2019 bằng tiền
icon Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi trả hết cổ tức năm 2019
icon Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường 2020
icon Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2020