Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024

04/04/2024
Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon XDH - CBTT về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông 2024
icon Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Phương Kim Thảo - TV HĐQT
icon Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Phương Kim Thảo mua vào
icon Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 13
icon Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và cổ phiếu
icon Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
icon Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022
icon Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 2023
icon Điều lệ sửa đổi bổ sung 2023
icon Nghị quyết HĐQT số 09 vv thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022