Thông báo về việc chi trả hết cổ tức 2018 bằng tiền

 

THÔNG BÁO

Về việc: Chi trả hết cổ tức năm 2018 bằng tiền

 
           Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dân dụng HN

     Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội xin trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc chi trả hết cổ tức năm 2018 bằng tiền như sau:
  -   Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội
  -   Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông

  -   Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
  -   Ngày chốt danh sách cổ đông: 04/05/2020

  -  Tỷ lệ chi trả hết cổ tức năm 2018: 22,14%/cổ phiếu (theo vốn điều lệ năm 2019) - Tương đương 31% vốn điều lệ năm 2018

  -   Thời gian chi trả: Từ ngày 11/05/2020

Ghi chú:
     Xem chi tiết thông báo tại đây
     Tải file giấy ủy quyền tại đây
     Tải file đăng ký chuyển khoản cổ tức tại đây

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn
icon Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 9 ngày 01/7/2020
icon Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty
icon Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty
icon Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
icon Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020
icon Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020
icon Thông báo gửi Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐH Đồng cổ đông thường niên 2020
icon Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020
icon Ủy quyền thực hiện công bố thông tin