Thông báo về việc chi trả hết cổ tức năm 2019 bằng tiền

 
                                                                                  THÔNG BÁO

Về việc: Chi trả hết cổ tức năm 2019 bằng tiền

 
           Kính gửiCác quý vị cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dân dụng HN

     Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội xin trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc chi trả hết cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:
  -  Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội
  -  Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông

  -  Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
  -  Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/01/2021

  -  Tỷ lệ chi trả: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

  -  Thời gian chi trả: Từ ngày 25/01/2021
Ghi chú:
     Xem chi tiết thông báo tại đây
     Tải file giấy ủy quyền tại đây
     Tải file đăng ký chuyển khoản cổ tức tại đây

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL
icon Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức 2020
icon Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường 2021
icon Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021
icon Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2021
icon Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐH Đồng cổ đông thường niên 2021
icon Thông báo gửi cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả hết cổ tức năm 2019 bằng tiền
icon Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi trả hết cổ tức năm 2019
icon Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường 2020
icon Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2020