Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Đại hội khai mạc vào lúc 8h30.

Đoàn chủ tịch gồm có:
          - Ông Nguyễn Huy Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Phương Kim Thảo - Thành viên Hội đồng Quản trị.

- Ông Đoàn Trịnh Linh - Thành viên Hội đồng Quản trị.

Đoàn thư ký Đại hội:  

- Bà Trần Thị Thanh Hà.

- Ông  Vũ Minh Tuấn.

Ban kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng ban.

- Ông Nguyễn Đình Hạnh.

- Bà Nguyễn Như Quỳnh.

Phần báo cáo trước Đại hội bao gồm các nội dung:

-  Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018  do ông Đoàn Trịnh Linh - Giám đốc Công ty trình bày.

-  Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018  do ông Nguyễn Huy Thành - Chủ tịch HĐQT trình bày.

-  Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2017  do bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng ban kiểm soát trình bày.

Hội nghị đã nghe trình bày và thông qua các tờ trình về các vấn đề: Kết quả  hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017; mức thù lao HĐQT-BKS năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018; quy chế nội bộ quản trị Công ty. Sau đó toàn thể Hội nghị đã tiến hành thảo luận và lấy biểu quyết để thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018. Hội nghị đã nhất trí với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh Đại hội.


Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


 

 

 

 

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google
icon Các tin tức khác
icon Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Lao động giỏi, Lao động sáng tạo Toàn quốc Ngành Xây dựng năm 2019
icon Tham gia Hội khỏe CNVCLĐ Tổng công ty ĐTPTHTĐT UDIC năm 2019
icon Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
icon Hội nghị Người lao động Công ty năm 2019
icon Doanh nghiệp hàng Việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2019
icon Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
icon Công tác huấn luyện định kỳ về KTAT, VSLĐ năm 2019
icon Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2019
icon Gặp mặt chúc Tết Xuân Kỷ Hợi 2019
icon Hội nghị tổng kết công tác kỹ thuật, an toàn lao động năm 2018
  • Video clip
  • HCCI 45 năm xây dựng và trưởng thành
  • HCCI 45 năm xây dựng và trưởng thành
Công ty áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2015
Tổng Công ty UDIC